Aktywizacja społeczna

Działanie 2.1 – Trening motywacyjny
Działania będą polegały na indywidualnej pracy psychologa z uczestnikami projektu i będą odpowiedzią na problemy związane z niską aktywnością społeczną, a także brakiem zatrudnienia, celem działań będzie zmotywowanie uczestników do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz podjęcia działań zmierzających do zwiększenia swojej wiedzy, umiejętności, znalezienia zainteresowań, a także zbliżenia się do rynku pracy. Zajęcia te stanowią odpowiedź na jedną z przyczyn pozostawania biernym zawodowo – nieumiejętność oderwania się od zajęć domowych, brak motywacji do wyjścia z domu, marazm. Dzięki treningowi motywacyjnemu uczestnicy projektu odnajdą w sobie chęci i siłę, by w pełni skorzystać z oferty zajęć w ramach projektu, by dążyć do nawiązywania nowych znajomości, uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. W ramach zajęć z psychologiem zostaną poruszone między innymi zagadnienia dotyczące równości płci i niedyskryminowania kobiet lub mężczyzn, które szczególnie w środowiskach zagrożonych wykluczeniem, o niskiej świadomości społecznej mogą być na etapie realizacji projektu utrudnieniem dla uczestników w podjęciu odpowiednich działań i zaangażowaniu się w poprawę swojej sytuacji zawodowej i społecznej. Podsumowując, Działaniem 2.1 zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu (3h x 15 osób). W ramach realizacji działania 2.1 Grantobiorca planuje następujące rodzaje kosztów: wynagrodzenie psychologa, wynajem pomieszczeń do prowadzenia indywidualnego treningu motywacyjnego.

Działanie 2.2 – Indywidualne działanie z zakresu aktywizacji społecznej.
Działanie to będzie odpowiadać na indywidualne potrzeby konkretnego uczestnika, dając mu możliwość pracy nad sobą w kontekście społecznym, przeciwdziałania wykluczeniu. Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo często pozostają w oddaleniu od lokalnej społeczności, są niechętne do spędzania czasu w grupie, np. ze względu na choroby, z którymi się borykają, np. uzależnienia, ze względu na poczucie niskiej wartości, brak wiary w to, że mają coś wartościowego do zaoferowania, czują się nieatrakcyjne, niekompetentne. Odpowiedzią na te problemy będzie realizowane wsparcie w zakresie: terapii psychologicznej lub uzależnień, socjoterapii, resocjalizacji, animacji czasu wolnego, pracy nad własnym wizerunkiem. Zajęcia będą miały charakter indywidualny, przez co rozumiane jest to, że każdy uczestnik będzie uczestniczył w zajęciach, które zostały mu dobrane indywidualnie do jego potrzeb w zakresie aktywizacji społecznej. W ramach projektu planowane jest zaoferowanie wsparcia w zakresie (w zależności od indywidualnej ścieżki rozwoju):

 • terapia psychologiczna
 • terapia uzależnień
 • socjoterapia
 • resocjalizacja
 • animacja czasu wolnego: siłownia + trener personalny
 • praca nad własnym wizerunkiem (wzrost pewności siebie): stylistka – porady stylistyczne w zakresie odzieżowo-obuwniczym oraz wizerunku, np. makijażu, fryzury itp. + fryzjer + zakupy

 • Działanie 2.3 – Grupowe działania z zakresu aktywizacji społecznej
  Katalog aktywności w ramach realizacji tego działania kształtuje się następująco:

 • Wyjazd do kina w Bydgoszczy – wyjazd na seans, będący w aktualnym repertuarze kina. W ramach wyjazdu zostanie zapewniony także poczęstunek i napój (np. popcorn i napój z kinowego punktu), które pozwolą uczestnikom projektu poczuć się pełnoprawnymi, w pełni korzystającymi z oferty kina osobami.
 • Grupowe wyjście na kręgle, którego celem będzie integracja oraz pokazanie pozytywnych aspektów wynikających z wspólnego, aktywnego spędzania czasu wolnego. Spotkania z innymi ludźmi, wyjście z domu, budowanie relacji pozytywnie wpłynie na wzrost poczucia własnej wartości uczestników zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 • Wyjazd do teatru – wyjazd, którego celem będzie integracja oraz uwrażliwienie uczestników projektu na wysoką wartość udziału w życiu społecznym poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych.
 • Wyjazd do Młyna Wiedzy i zwiedzanie starówki w Toruniu – wyjazd, którego celem będzie budowanie aktywnej postawy społecznej uczestników projektu w obszarze pobudzania zainteresowań do poznawania otaczającego ich świata i pokazanie, że w okolicy miejsca zamieszkania uczestników projektu znajdują się instytucje, z oferty których mogą korzystać, chcąc rozwijać się intelektualnie i ciekawie spędzić czas. Działanie jest odpowiedzią na niską aktywność społeczną osób, do których skierowany jest projekt oraz niskim wykształceniem, a co za tym idzie brakiem podstawowej wiedzy na temat procesów zachodzących w najbliższym otoczeniu. Wyjazd będzie także okazją do poznania historii i kultury miejsca barwnego z historycznego punktu widzenia, które zlokalizowane jest w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania uczestników projektu. Dlatego też w ramach wyjazdu zostanie zorganizowane zwiedzanie toruńskiej starówki z przewodnikiem. Wyjazd będzie trwał jeden dzień.