Dodatkowa rekrutacja

Kołaczkowo 25.10.2021 r.

Informujemy o pojawieniu się dodatkowego miejsca w projekcie Biorę życie w swoje ręce – aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie nakielskim. Do udziału w projekcie zapraszamy osobę bezrobotną lub bierną zawodowo, zamieszkującą w powiecie nakielskim.
W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:

 • spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym – stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji/Rozwoju (IŚR) dla uczestnika,
 • trening motywacyjny,
 • zgodnie ze wskazaniami w IŚR: terapia uzależnień lub socjoterapia lub terapia psychologiczna lub resocjalizacja lub siłownia z trenerem personalnym lub spotkania ze stylistką,
 • grupowe działania z zakresu aktywizacji społecznej: wycieczka rowerowa, wyjście na kręgle, spływ kajakowy, wycieczka do Torunia,
 • kursy/szkolenia/warsztaty podnoszące kwalifikacje i/lub kompetencje i/lub wiedzę i/lub umiejętności zawodowe,
 • warsztat z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny),
 • warsztat z zakresu autoprezentacji,
 • wizyty studyjne w spółdzielni socjalnej,
 • pośrednictwo pracy (pomoc w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej,
 • towarzyszenie uczestnikowi w trakcie rozmowy oraz omówienie jej przebiegu).


  Udział w projekcie jest bezpłatny.

  KRYTERIA REKRUTACJI:

  A. Kryteria dostępowe:
  1. Uczestnik projektu jest osobą pełnoletnią mieszkającą na terenie powiatu nakielskiego.
  2. Uczestnik należy do grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacja osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów oświadczenie uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, w przypadku niepełnosprawności bezwzględnie wymagane jest orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacja.
  3. Uczestnik jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo – wymagane jest zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub oświadczenie uczestnika o byciu osobą bierną zawodowo z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
  4. Uczestnik nie jest /nie był uczestnikiem innego projektu objętego grantem dofinansowanym ze środków LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” do roku 2023.

  B. Kryteria punktowe:
  1. Status osoby długotrwale pozostającej bez pracy (powyżej 6 m-cy) – 2 punkty.
  2. Wiek uczestnika 25-34 (młody bezrobotny) – 2 punkty.
  Planowana liczba dodatkowych uczestników projektu: 1 osoba.

  Rekrutacja dodatkowa trwa do 15.11.2021 roku. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej projektu, zakładka DOKUMENTY. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w biurze projektu, zlokalizowanym przy ul. Ułańskiej 9a, 89-200 Kołaczkowo. Można złożyć je także przesyłając je do biura projektu pocztą tradycyjną. O zachowaniu terminów złożenia dokumentacji decyduje data ich wpływu do biura projektu. W przypadku większej ilości chętnych, spełniających warunki udziału w projekcie oraz uzyskania przez nich tej samej liczby punktów, decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Post Author: Wojciech Elszyn