O projekcie

Projekt Biorę życie w swoje ręce – aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie nakielskim to dofinansowane ze środków Unii Europejskiej działania, polegające na organizacji i przeprowadzeniu działań zmierzających do zwiększenia aktywności społecznej i zbliżenia się do rynku pracy bezrobotnych mieszkańców powiatu nakielskiego. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym mieszkańców powiatu nakielskiego poprzez organizację działań o charakterze społecznym i zawodowym. Zadaniem projektu jest ponadto wspieranie uczestników projektu w przezwyciężaniu bierności społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób na co dzień żyjących w środowisku narażonym na różne wykluczenia, budowaniu zainteresowań i poczucia pewności siebie. Projekt będzie realizowany od czerwca 2020 do 31 grudnia 2021 roku. Dokładne dni i godziny poszczególnych zajęć/aktywności podamy do wiadomości po zakończonej rekrutacji i dokonaniu szczegółowych ustaleń w zakresie dostępności sal.

Projekt obejmuje następujące obszary:

 • aktywizacja społeczna (szerzej o oferowanych zajęciach można przeczytać TUTAJ),
 • aktywizacja społeczno-zawodowa (szerzej o oferowanych zajęciach można przeczytać TUTAJ).

Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka rozwoju w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Działaniami objęci zostaną wszyscy uczestnicy projektu. Będą to spotkania z psychologiem, który na bazie wywiadu sporządzi opinię dotyczącą zalecanych działań z zakresu aktywizacji społecznej dla poszczególnych uczestników, a także spotkania z doradcą zawodowym, który na bazie wywiadu sporządzi opinię dotyczącą zalecanych działań z zakresu aktywizacji zawodowej dla poszczególnych uczestników. Poszczególne obszary aktywności zostaną dobrane indywidualnie dla każdego uczestnika – na podstawie IŚR (indywidualnej ścieżki rozwoju).


By poznać szczegóły rekrutacji do projektu, kliknij TUTAJ.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia chęci udziału w projekcie.
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Środki na realizację projektu będą pochodziły z przyznanego Wnioskodawcy grantu oraz wkładu własnego (własne środki pieniężne Wnioskodawcy).

Realizacja projektu została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


W projekcie przewidziano udział 15 osób, z których min. 80% (tj. 12 osób) objętych zostanie formami aktywizacji zawodowej.


Przewidywane rezultaty:

 • wzrost aktywności społecznej;
 • zdobycie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji/kompetencji zawodowych i zbliżenie się do rynku pracy.

 • Wnioskodawca założył:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 15;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 5;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 3;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 9;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 15;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym – 12;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu – 9;
 • wskaźnik efektywności społecznej – 6;
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 3.

 • Całkowity budżet projektu: 127 651,60 zł,
  Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego: 121 015,44 zł, co stanowi 94,80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem,
  Wkład własny beneficjenta: 6 636,16 zł, co stanowi 5,20% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.