Rekrutacja

Kołaczkowo, 10.06.2020 roku

Rekrutacja do projektu odbywa się na terenie powiatu nakielskiego i ma charakter ciągły. Dokumenty rekrutacyjne są ogólnodostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej (patrz zakładka DOKUMENTY). Czas przewidywany na promocję i rekrutację to 6 m-cy, przy czym Grantobiorca planuje przeprowadzenie rekrutacji w rundach. Każda z 6 rund będzie trwała miesiąc i po jej zakończeniu zostaną wyłonieni uczestnicy projektu, którzy w danej rundzie spełniali warunki uczestnictwa. Po zakończeniu jednej rundy rozpocznie się kolejna itd. Przed pierwszą, trzecią i piątą rundą odbędą się spotkania informacyjne na terenie powiatu nakielskiego. Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu oraz za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do biura projektu) – patrz KONTAKT . Grantobiorca oferuje też wsparcie w dostarczaniu formularzy dla osób, które nie są w stanie dostarczyć ich osobiście lub za pomocą poczty, bądź nie potrafią samodzielnie wypełnić formularza (np. poprzez osobiste odwiedzenie zainteresowanych, między innymi po to, by zapobiec wykluczeniu osób niepełnosprawnych i starszych, czy nie mających dostępu do internetu).

Kryteria (dostępowe), jakie uczestnik musi spełnić, by zakwalifikować się do projektu są opisane poniżej.


Kryteria dostępowe/obligatoryjneKryterium:


Dokument potwierdzający spełnienie kryterium:


wiek uczestnika – osoby pełnoletnie


formularz rekrutacyjny (PESEL)


zamieszkiwanie uczestnika na obszarze powiatu nakielskiego


oświadczenie uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą


spełnienie kryteriów przynależności do grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


zaświadczenia z właściwej instytucji, orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacja osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów – oświadczenie uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, w przypadku niepełnosprawności bezwzględnie wymaga się orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacji


spełnienie kryteriów przynależności do grupy osób bez pracy


zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub oświadczenie uczestnika o byciu osobą bierną zawodowo z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą


złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych, podpisanych przez uczestnika


formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami


nieuczestniczenie w innym projekcie objętym grantem w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk do roku 2023


oświadczenie uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą


Kryteria dostępowe będą mierzone wg zasady: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA, a warunkiem kwalifikowalności uczestnika do projektu będzie spełnienie wszystkich kryteriów dostępowych. Jednocześnie o udziale w projekcie będzie decydowała ilość zdobytych w trakcie rekrutacji punktów (kryteria punktowe zostały opisane poniżej), a w przypadku uzyskania przez potencjalnych uczestników tej samej ilości punktów, kolejność zgłoszeń.


Rundy rekrutacji będą prowadzone do czasu wyłonienia wymaganej ilości uczestników projektu, a w przypadku konieczności dołączenia kolejnych uczestników (np. ze względu na rezygnację jednego z zakwalifikowanych wcześniej uczestników) przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca, mająca charakter analogiczny do wcześniejszych rund.

Kryteria punktowaneKryterium:


Dokument potwierdzający spełnienie kryterium:


status osoby długotrwale pozostającej bez pracy (powyżej 6 m-cy)- 2 punkty


zaświadczenie z PUP dla osób bezrobotnych lub oświadczenie dla osób biernych zawodowo o byciu osobą długotrwale bierną zawodowo z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą


wiek uczestnika 25-34 (młody bezrobotny) – 2 punkty


formularz rekrutacyjny (PESEL)


Punkty za kryteria punktowe sumują się. Z uwagi na zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn Grantobiorca nie stosuje kryterium opartego na płci (nie dotyczy). Zapewniony zostanie dostęp i wsparcie, jeśli w projekcie pojawią się osoby niepełnosprawne, a sam projekt w swoich podstawach jest skierowany do osób obu płci. Warunkiem zakwalifikowania jest:

  • spełnienie przez uczestnika kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, potwierdzonych odpowiednim dokumentem urzędowym lub zaświadczeniem lub oświadczeniem (jeśli wskazano w opisie źródła badania spełnienia kryterium – wyżej),
  • uzyskanie danych o osobie fizycznej, tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie itp.

  • Kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana będzie przez Grantobiorcę na etapie rekrutacji przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.


    Z uczestnikami projektu zostanie podpisana umowa na wzór kontraktu socjalnego.
    Proces rekrutacji będzie prowadzony zgodnie z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji. Wnioskodawca zapewni dostęp do rekrutacji dla osób niepełnosprawnych (i ich asystentów), dla których zaplanuje się dodatkowe udogodnienia niwelujące bariery dostępu do spotkania informacyjnego. W przypadku, gdy osoba rekrutowana będzie uczestniczyła w innym projekcie EFS dofinansowanym ze środków LSR Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, zostanie uznana w niniejszym projekcie za uczestnika niekwalifikowanego, bez względu na fakt spełnienia innych kryteriów dostępu czy punktowanych.