Dokumenty

Poniżej zamieszczamy podstawowe dokumenty, wymagane w procesie rekrutacji do projektu. By skutecznie wziąć udział w rekrutacji do projektu należy także przedłożyć komplet dokumentów, potwierdzający spełnienie kryteriów dostępu oraz kryteriów punktowanych. Szczegółowy opis warunków, jakie powinien spełnić wnioskodawca oraz opis źródła badania spełnienia tych warunków (dokumentów, jakie należy przedłożyć wraz z formularzem rekrutacyjnym) znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać i wypełnić także w biurze projektu w godzinach jego pracy. Szczegóły pracy biura znajdują się w zakładce KONTAKT

Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz formularz rekrutacyjny – POBIERZ

Oświadczenie uczestnika projektu w sprawie przetwarzania danych osobowych – POBIERZ

Z uczestnikiem zawierana jest umowa na wzór kontraktu socjalnego.

Oświadczenie o spełnianiu wymagań rekrutacyjnych – POBIERZ

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej (osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) – POBIERZ

Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo – POBIERZ