Aktywizacja zawodowa

Każdy z uczestników projektu objętych aktywizacją zawodową otrzyma wsparcie, analogicznego typu, zindywidualizowane w zakresie różnic, wynikających z predyspozycji zawodowych i przygotowanej indywidualnej ścieżki rozwoju.
Całe zadanie zostało podzielone na Działania:

Działanie 3.1 – Kursy/szkolenia/warsztaty
Kursy/szkolenia/warsztaty podnoszące kwalifikacje i/lub kompetencje i/lub wiedzę i/lub umiejętności zawodowe, zdiagnozowane w indywidualnej ścieżce rozwoju. Kursy/szkolenia/warsztaty będą realizowane w sposób zindywidualizowany, tzn. będą wynikały ze zdiagnozowanych predyspozycji zawodowych uczestnika projektu. Działanie jest odpowiedzią na problem dotyczący osób bezrobotnych i biernych zawodowo, którzy w większości mają niskie wykształcenie (gimnazjalne i niższe), a co za tym idzie niewystarczającą wiedzę i umiejętności do podjęcia aktywności zawodowej. Dodatkowo w ramach Działania 3.1 każdy z uczestników projektu objętych ścieżką zawodową przejdzie podstawowe szkolenie obsługi komputera, którego zadaniem będzie przypomnienie i usystematyzowanie podstawowych umiejętności/kompetencji posługiwania się komputerem oraz najpopularniejszymi programami biurowymi (np. Microsoft Word, Outlook lub analogiczne) i graficznymi. Pozwoli to chociażby na lepsze wykorzystanie narzędzi informatycznych w toku poszukiwania pracy (np. przygotowanie CV i listu motywacyjnego, wyszukiwanie ofert pracy, kontakt z potencjalnym pracodawcą). Będzie również atutem w toku starania się o zatrudnienie na stanowiskach, gdzie wymagane są podstawowe umiejętności obsługi komputera. Szkolenie z podstaw IT sprawi, że uczestnicy przypomną/uzupełnią/usystematyzują lub nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne na rynku pracy, także w odniesieniu do stanowisk niższego zaszeregowania w przedsiębiorstwach.

Działanie 3.2 – Warsztat z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV, List motywacyjny)
Szkolenie ma na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prawidłowego przygotowania wartościowych dokumentów aplikacyjnych (życiorys + list motywacyjny). Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom uczestnicy projektu zwiększą swoją szansę na znalezienie nowej pracy. Dzięki nowym umiejętnościom, które będą mogli zaobserwować niemal natychmiast (efektem udziału w warsztacie będzie samodzielne przygotowanie własnych dokumentów aplikacyjnych), zwiększy się także motywacja uczestników warsztatów do podjęcia działań zmierzających do znalezienia pracy, gdyż poczują się bardziej atrakcyjnymi kandydatami.

Działanie 3.3 – Warsztaty z zakresu autoprezentacji
Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników projektu w zakresie umiejętności autoprezentacyjnych. Pozwolą na zwiększenie pewności siebie oraz zdobycie wiedzy o etapach procesów rekrutacyjnych w przedsiębiorstwach, a także o tym, jak się na nich dobrze zaprezentować. Warsztaty będą obejmowały także zagadnienia takie jak aktywne słuchanie i komunikację interpersonalną (w tym kwestie związane z niewerbalnymi czynnikami komunikacji, takimi jak wygląd zewnętrzny, zachowanie, gestykulacja, fizjonomia itp.). Warsztat pomoże uczestnikom przybliżyć się do rynku pracy poprzez zdobycie kluczowych umiejętności miękkich, wpływających na ocenę potencjalnego pracownika na etapie rekrutacji w firmach.

Działanie 3.4 – Wizyty studyjne: Spółdzielnia socjalna
W ramach realizacji projektu założono przeprowadzenie wizyt studyjnych w działających na terenie objętym LSR, a także w sąsiednich powiatach, spółdzielniach socjalnych. Działanie będzie odpowiedzią na problem związany z brakiem zatrudnienia. Celem realizacji tego Działania (jak również Działania 3.5) jest zwiększenie świadomości i wiedzy uczestników projektu w zakresie innych form uczestnictwa w rynku pracy niż standardowa praca na etacie. Dzięki wizycie w działającej na obszarze LSR spółdzielni osoby objęte wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej w projekcie poznają zasady funkcjonowania spółdzielni socjalnych, zakres działalności spółdzielni działającej na obszarze objętym LSR, a także będą mieli możliwość skonfrontowania tego oraz poznania innych działań podejmowanych przez spółdzielnie spoza obszaru LSR. Uczestnicy wzbogacą wiedzę i świadomość pozytywnych aspektów wynikających z uczestnictwa w rynku pracy w formie spółdzielni socjalnej, będzie to sprzyjało pobudzeniu do kreatywnego myślenia w zakresie własnej sytuacji zawodowej oraz sporej ilości możliwości funkcjonowania na rynku pracy.

Działanie 3.5 – Pośrednictwo pracy
Działanie będzie odpowiedzią na problem związany z brakiem zatrudnienia. W ramach realizacji ścieżki zawodowej zostaną zorganizowane dla uczestników projektu działania, polegające na organizacji spotkań z potencjalnymi pracodawcami z obszaru objętego LSR, w trakcie których zostanie przedstawiona firma, profil jej działalności, misja, a przede wszystkim zapotrzebowanie kadrowe, wynikające z realizowanego przez przedsiębiorstwa rozwoju. W ramach działania zostanie przygotowane oraz przeprowadzone pośrednictwo pracy, angażujące pośrednika pracy, który pomoże przygotować się uczestnikowi oraz dobrze zaprezentować w trakcie spotkań z potencjalnymi pracodawcami. Pomoże on uczestnikowi projektu przygotować się do odpowiedzi na najczęściej pojawiające się na danym stanowisku pytania rekrutacyjne, wyjaśni zakres obowiązków na danym stanowisku i wymagania względem potencjalnych pracowników, a także po zakończeniu spotkania omówi z uczestnikiem przebieg spotkania, by ten lepiej zrozumiał procesy rekrutacyjne w przedsiębiorstwach. Każdy z uczestników w ramach działania będzie uczestniczył w dwóch spotkaniach rekrutacyjnych, a także spotkaniu z pośrednikiem pracy przed spotkaniami oraz po spotkaniu (w celu omówienia przebiegu spotkania).